కాళోజి మిట్టపల్లిపరశురాములు

 తెలుగుదనమునిండు-వెలుగులువెదజిమ్మ.                                   
 పలుకుబడులభాష-పటిమబెంచ.       
అక్షరాలసిరలు-లక్షమెదళ్ళకు.         
కదలికయనిపలికె-కవనమందు.                    
 *.       *.     *.      *.         

కామెంట్‌లు