నేను;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నువ్వు 
ఎవరివంటే  
నేను
ఏమనిచెప్పను?

మనసును
నేను
మనిషిని
నేను

ఇంద్రుడను
కాను 
చంద్రుడను
కాను 

రవిని
కాను
భువిని
కాను

ఆకాశాన్ని
కాను
అంభోనిధిని
కాను 

తృణమును
కాను
పణమును
కాను

పశువును
కాను
పక్షిని
కాను

రాయిని
కాను 
రప్పను
కాను 

మోడును
కాను 
బీడును
కాను 

చెట్టును
కాను 
పుట్టను
కాను 

కొండను
కాను 
కోనను
కాను 

మానును
కాను 
మాకును
కాను 

అక్షరాలను
నేను
పదాలను
నేను

వెలుగును
నేను
వెన్నెలను
నేను

పువ్వును
నేను
పరిమళమును
నేను

నవ్వును 
నేను
మోమును
నేను

కలమును
నేను
కల్పనను
నేను

భావమును
నేను
శ్రావ్యమును
నేను

శిల్పమును
నేను
శైలిని
నేను

అందమును
నేను
ఆనందమును
నేను

కవిని
నేను
కవితని
నేను

దీపం
వెలిగిస్తా
సందేహం
తొలిగిస్తా

మదిని
తట్టుతా
మేనుని
ముట్టుతా

కనిపించక
వినిపిస్తా
కమ్మనికైతల
విందునిస్తా

కామెంట్‌లు