*శ్రీ మచ్ఛంకరాచార్య కృతమ్ - శ్రీ శివ మానస పూజా*
 *సౌవర్ణే నవరత్న ఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం*
*భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకం*
*శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్వలం*
*తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో! స్వీకురు!!*  2

*ఇతి శివమ్*

*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*

..... ఓం నమో వేజ్ఞ్కటేశాయ

Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు