చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 రైతులబాగునుకోరుచు.           
 రైతులనాదుకొనుచున్న-రాజ్యమెనిలుచున్.                                     
రైతునురాజుగజేసిన.                      
జాతికిచేకూర్చుబువ్వ-చాలగనెపుడున్.                                           
   *.     *       *.     *.           

కామెంట్‌లు