వీడ్కోలు... "కనుమ"..! - కోరాడ నరసింహా రావు
వ్యవ సాయం లో సహక రించిన,యెడ్లకు ముస్తా బుల తో,కృతజ్ఞతా పూజ లు..! 

లెక్క లేనన్ని కోలు, గొర్రెలు
 కనుమ విందులకు ఆహుతి

కాలకు కత్తులతో... కోలు, 
  ఒకదాని పైకోకటి... 
  రక్తాలోదుతూ...! 
 ఆప సోపాల తో... నువ్వా - నే నా అన్నట్లు ఎద్దుల పరుగులు.. 
  జనాల కేరింతల మధ్య..!! 
 
రక - రాకాల... రంగు - రంగుల
కాగిత పక్షు ల్లా... నింగి లో... 
 గాలి పటాల రెప రెప లు..! 

ఊరి చివర.. ఏటి ఒడ్డున... 
 కోలాహలంగా... జాతర...! 
 కనుమతో మూడు రోజుల    సం క్రా0తి ఉత్సవాల
  ముగింపు  వీడ్కోలు...!! 
       *******

కామెంట్‌లు