చిత్రం ; స్నిగ్థ- ఆరవ తరగతి- జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల హవేళి ఘణపూర్- మెదక్ జిల్లా 

కామెంట్‌లు