తార;- ఏ.బి ఆనంద్,ఆకాశవాణి,విజయవాడ కేంద్రం,9492811322
 ఇదే వాలి సుగ్రీవుల మధ్యనున్న సంబంధం వారి ఇంద్రుని పుత్రుడు అయితే సుగ్రీవుడు సూర్యుని పుత్రుడు  తోక మూలాధారం లేక శక్తి  కుట నీతికి ప్రతినిదిత్వం వహిస్తుంటే గ్రీవం విశుద్ధ చక్రం లేక చేస్తుంది. అందుచేతనే వారి సంహారము సిగ్గు దేవుని ఉద్ధరణ వాసన త్యాగానికి ఉపాసన స్వీకారానికి ప్రతి కలుగ నిలుస్తాయి. ఇందులో తార యొక్క భూమిక మహత్తరమైనది మూలాధారంలో కామ వాసన ఎంత బలియంగా ఉంటుందో వాటి  వాణి అంతే బలహీనమైపోతుంది కామ వాసన పరిసమాప్తిస్తేనే కానీ ఉపాసకుని వాణి ఉపాసుని అధీనములోనికి వస్తుంది ఈ సాధనలోనే తార నిమగ్నరాలై ఉంటుంది. హీనగ్రీవుడైన సుగ్రీవుని విపులగ్రీవునిగా మార్చుట లోనే తారసాధన సామర్థ్యంఏమిటి ఉంది  మూలాధారం యొక్క కామ వాసనకు విశుద్ధ చక్రము యొక్క వాగ్ విభూతిగా పరివర్తన చేయగలిగిన శుద్ధి రూపంలో కూడా తార భూమిక పాత్రను పరిశీలించవచ్చు  ప్రస్తుతించవచ్చు  వాలి కామ వాసన నిర్మూలించి సంహరించి సుగ్రీవుని పట్టాభిశక్తిని చేయటంలో శ్రీరాముని దివ్య చరిత్ర మహాత్రమైనది ఈ కార్యాలు ముగియగా తారవాలి సుగ్రీవుల  సమ్మిశ్రిత కళ్యాణ భావనను ముందుకు నడిపించడంలో సహాయపడుతుంది రోమా లావణ్య రాశి  తార ఆ లావణ్యలో కళ్యాణ కళ్యాణాన్ని నింపుతుంది ఇదే తార ఆధ్యాత్మిక విలువ పరిరక్షణ ఇది లేనిదే తార లౌకిక మానసిక మహత్యం సార్థకతకు నోచుకోదు శ్రీరాముడి తారకు పరమపద ప్రాప్తి కలుగునని విశ్వసిస్తాడు అలాగే ఆశ్శాసన అందిస్తాడు.
కామెంట్‌లు