చిత్రానికి పద్యం ; *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 తే.గీ. మహిళమణులకునుచితంగ-మహినియందు.                                       
బస్సుపయణమ్ముకలిపించ-ప్రభుతనేడు.                                            
 చిన్నపనికైనవనితలు-చింతలేక      
 తిరుగుచుండిరిబసులోన-విరివిగాను.                                                  
  *.     *.     *.                    

కామెంట్‌లు