'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.- పూణే. మహారాష్ట్ర.
 39.
ఉత్పలమాల.
చిక్కవు వేదవిద్యలకు చిన్మయ తత్త్వముతో వెలుంగుచున్
జిక్కవు యోగిపుంగవుల సిద్ధతపంబుల కెంత వింతయో?
చిక్కితి వా యశోదకట చిందులు వేయుచు చిన్నిబాలుగన్
మక్కువ మీరగన్ గొలుతు మాయలఁ దెల్పుమ!మాలిమిన్ హరీ!//

40.
ఉత్పలమాల.
నీలపు ముంగురుల్ చెదరి నీ నగుమోమున వాలుచుండ నా
ఫాలమునందు కుంకుమలు ప్రక్కకు జారగ దిద్దుకొంచు గో
పాలుర తోడ జల్ది కొని బర్వులు పెట్టుచు సౌరభేయులన్
బాలన చేసినావు!మరి పాలన జేయుమ నన్ను శ్రీహరీ!//
సౌరభేయులు =గోవులు.


కామెంట్‌లు