మాతృభాషగొప్పదనము ;- మిట్టపల్లి పరశురాములు- సిద్దిపేట
పలుకులమధురిమ-పంచెడిభాషయె                                      
మమతలునూరించు-మాతృభాష                   
అమృతమైపులకించు-అగణితమౌతెల్గు                                
విజ్ఞాన మునకిది -వెలుగెభాష           

పండితపామర-ప్రజలకునెల్లయు.              
  ముద్దుగనర్థమౌ -ముదము గూర్పు 
 
రాజులు మెచ్చిన- రమ్యపు భాషిది.                            
జగమంతవరలిన- ప్రగతి భాష                                                                                                                                                

ఆ.వె   
విశ్వభాషలందు-విఖ్యాతిగన్నది.            
వెలుగుజిమ్మెగొప్ప-తెలుగుభాష.         
మధురమైనమేటి-మంజులభాషిది.          
పలుకసులభతరము-నొలుకుతేనె.                    

ఆ.వె. 
 తేనెలొలుకుభాష-తెలుగుభాషయేజూడ.                                     
తల్లిభాషమనకు-ధనముసుమ్మి.                  
 అందమైనభాష-యక్షరాల్ గుండ్రము.                      
 తెలుగుభాషయెంతొ-తేజమండి   
                                                                
  తెలుగునునేర్వుమునెపుడున్       
తెలుగులొభాషింపుమయ్య-తేకువ గలుగన్           
  తెలుగుకుమించియులేదిల 
తెలుగేమనశ్వాసనిజము-తెలియుముపుత్రా.   
                                                                                    
మరువకుమిమాతృభాషను.                 
 పరగనుపలుదోషమమవని-భాషనువిడువన్.                  ‌.  
 నిరతమునేర్పుము పరులకు        
కరుణాహృదయంబుతోడ-కలుగునుమేలున్.


కామెంట్‌లు