హిమబిందు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఏ సూర్యకిరణానికో
ఏ జలాశయానో
ఎలా ఆవిరయ్యిందో
ఎలా బొట్టుగామారిందో
ఆకాశానికి ఎగురుతూ
గాలిలో తేలుతూ
హాయిగా తూలుతూ
సహచరుల చేరి
గుంపై గుమికూడి
ఓ మేఘంలోచేరి
ఓ భాగమయ్యింది ఓ హిమబిందు

నీలిగగనంలో
మెల్ల మెల్లగా
చల్ల చల్లగా
తెల్ల తెల్లగా
ఓ క్షణాన విడివడి
క్రిందకు జారి
చిటపటమంటూ
కొండలపై
చెట్లపై
పుడమిపై
ఆకులపై
గడ్డిపై
పడకుండా
టపటపమని నాపైరాలింది ఆ హిమబిందు

ఎన్నో మిత్రులను
తోడుతెచ్చుకొని
కలసి కూడి
పిల్ల కాలువలా
చిన్న వాగులా
పెద్ద నదిగా
ప్రవహించి
ఏ జలాశయానికి చేరుతుందో
అని భావించింప్పటికీ
నాపై వాలింది ఆ హిమబిందు

ఏ పాపపైపడి
మెరుస్తుందో
ఏ సుందరిపైపడి
ప్రకాశిస్తుందో
ఏ చిప్పలోపడి 
ముత్యమవుతుందో
ఏ పెదవిపైచేరి
అమృతమవుతుందో
ఏ పాదుకుచేరి
మొక్కకు ప్రాణమిస్తుందో
అని తలచినప్పటికీ
ఆ హిమబిందు 
ననుచేరి కట్టిపడవేసింది 

హిమబిందు
పైనపడింది
అమృతమయి
అధరాలచేరింది
తీపిచుక్కయి
చప్పరించమంది
కవితని
కమ్మగాకూర్చమంది
పాఠకులని
పరవశపరచమంది 

హిమబిందు
నాసొంతమయ్యింది
సాహితీబిందు
మీవంతయ్యింది

కామెంట్‌లు