పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 ఆ.వె.                                          
  **      **
 ఎండకాలమందు-యెండలుజోరుగ     
 దంచికొట్టుచుండె-దండిగాను.    
 అడుగుముందుకేసి-గొడుగునుగైకొని.                                                                  
నారికేలనీరు-కోరిత్రాగు.                    
  *.       *.     *.                        *
కామెంట్‌లు