పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు
 తే.గీ;.                                               
 *.      
తల్లితీరుగప్రేమించి-తరువుమనకు.           
ప్రాణవాయువునొసగేటి-ప్రాణదాత      
 చెట్టుకూల్చగవలదని -చిట్టిపాప.        
 కంటనీరునుకార్చెను-కలతజెంది.         
  *.    *.      *.                         
కామెంట్‌లు