చిత్రానికి పద్యం . మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం;                              
విరులఫరిమళములసొగసు.           
 సిరులనుకురిపించెపాట-చిత్రరంగమునన్.                                          
 మరులనుగొలపనుశాస్త్రీ.                   
సరిగమపదనిసలునింపి-చక్కగకూర్చెన్.                                        
   *.         *.      *.               *

కామెంట్‌లు