చిన్నారి గేయాలు;- జి. విజయ కుమారి
1)తాటికాయలో ముంజలు.                                                                                              
దొరికాయి నాకు గురువింద గింజలు.     
 ఆడాను నేను అరవిందతోటి.                                                             
 పాడాను నేను పంచెకట్టిన మాతాతతోటి.

2) తలలొన పాపిట తియ్యాలి.                  
 వెళ్ళేటప్పుడు బయటకు,తలుపుకు తాళం వెయ్యాలి .                                                                                                     
  చెడ్డ అలవాట్లను తప్పక మానివెయ్యాలి.                                        
 గోరింటాకును గబగబ దుయ్యాలి.              

3) శృతి తప్పకుండా పాట పాడాలి.       
 గెలిచే లాగ ఆట ఆడాలి.                                                                      
 గొర్రెల మందను ముందుకు తోలాలి.                 
మంచిచెడు ను చుసి మంచిగ మారాలి.

4) అటక మీద ఎలుక ఎక్కింది.                                 
  పిల్లి దానిని తరుముకు వచ్చింది.                                      
 బామ్మ దానిపై కర్ర విసిరింది.                                                   
ఎలుక, పిల్లి రెండూ పరుగులు తీశాయి.

5) గున్నయేనుగు.                                                                      
కామదేనువు.                                                                                  
  పొట్టి పొట్టెలు.                  

కామెంట్‌లు