వివిధ ;- అంకాల సోమయ్య-దేవరుప్పుల-జనగాం-9640748497

వివిధ 
***
దయలేకుంటే
మనిషినెలా గుర్తిస్తావు
దయాగుణమే
మనిషికి మూలవేరు

విద్యార్థులు
నిరంతర సాధకులు
అధ్యాపకులు
జ్ఞానప్రదాతలు

ఆధునిక మహిళ
అబలకాదు సబల
అణచివేత పై
యుద్దం ప్రకటించింది

చేతికి కొడవళ్ళు
మొలిచాయి
చేష్టలుడిగినవాళ్ళు
చరిత్ర సృష్టించనున్నారు

స్వీట్ హైదరాబాద్
షడ్రుచులలో తీపిని 
తీసేద్దాం
అదే రేపు మనకు మరణశాసనం

బాధ
పడొద్దనలేదు
బాధల బంగాళాఖాతంలో
మునగొద్దంటున్నా

రాయిని
ఈసడించకండి
తొక్కితే అది మెట్టు
మ్రొక్కితే 
అది దైవం

బ్రతుకంటే
కాలక్షేపంకాదు
కాలం వినియోగం
గెలుపుకు ఆహ్వానం 

కామెంట్‌లు