చిత్రానికి పద్యాలు ;-మిట్టపల్లిపరశురాములు
 కం.                                          
 కాలుష్యమాయెగగనము.           
  కాలుష్యమునాయెధరణి-గాంచగనిపుడున్.                              
కాలుష్యమాయెజలములు.               
 కాలుష్యమునిండిపోయె-గరళముతీరున్.                           
          *.       *.        *.                   
 కం.                                             
చెడిపిరియడవులతరువులు   
చెడిపిరివిశ్వంబునంత-చెడెనిలమనుజుల్.    
 చెడిపిరిజలములుఘనముగ.               
చెడిపిరిపర్యావరణము-జేసిరిమురికిన్.                       ‌‌.                      
  *.         *.         *.                  


కామెంట్‌లు