నారాయణి! నమోస్తు తే! "చాముండీ దేవి" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098

 👌క్షేమం కరివి నీవె!

      రుద్ర రూపిణీ వీవె!
      చాముండి! జయ చండి!
     
               నారాయణి! శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ... చాముండి, శక్తి రూపిణీ! చండ, ముండు లనెడు అసురులను సంహరించి నది. చండీ జనని!
🔯 శ్రీ మహారాజ్ని... చాముండి, పరాశక్తి! కోరలతో భయంకర మైన ముఖము కలది! బ్రహ్మ కపాలముల మాలను భూషణముగా దాల్చినది! సప్త మాతృ రూపిణీ లలో ఒకటి... చాముండీ దేవి!
🔯 ఆది పరాశక్తి యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       దంష్ట్రా కరాళ వదనే!
        శిరో మాలా విభూషణే!
       చాముండే! ముండ మధనే!
       నారాయణి! నమోస్తు తే!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి" ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )

కామెంట్‌లు