నారాయణి! నమోస్తు తే! "భద్ర కాళీ దేవి" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098

 👌భద్రంకరివి నీవె!
      భయ హారిణివి  నీవె!
      భద్ర కాళీ! జనని!
     
               నారాయణి!  శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ...భద్రకాళీ దేవి, శుభ రూపిణీ! సాధకులకు శుభములను కలిగించునది.. భద్రంకరీ జనని!
🔯 శ్రీ మహా రాజ్ని.. .భద్ర కాళీ దేవి,  దుర్మార్గులను శిక్షించి; సన్మార్గులను సంరక్షించునది .. భద్ర కాళీ దేవి!
🔯 ఆది పరాశక్తి  యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       జ్వాలా కరాల మత్యుగ్ర
       మశేషాసుర సూదనం!
       త్రిశూలం పాతు నో భీతే:!
       భద్ర కాళీ! నమోస్తు తే!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి"  ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )

కామెంట్‌లు