గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.: గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి ,
 861) సరిగ్గా పట్టు బ్యాటు
         అడిగావుగా కోటు
          పెట్టుకో హెల్మెటు
            ముళ్ళ కంచెను దాటు
862) లేచిపోయింది ఘోడ
         వాచి పోయింది దౌడ
         పోయిఎక్కాడు ఓడ
          గుండెఒకటే దడదడ !
863) డ్రామా వేషం వేయకు
         నీవా దోషం చేయకు
          కుప్పి గంతులేయకు
          అపనింద మోయకు
864) వారిది లవ్ మ్యారేజ్
         ఇందా తీసుకో క్యారేజ్
          ఖాళీగా ఉంది గ్యారేజ్
           చేయి ఇక  ఎంకరేజ్ !
865) నీవు మురళిని వాయించు
         మారవళిని పిలిపించు
          నీ గానం  వినిపించు
           ఆనందంలో ముంచు !
866)  తండ్రి మాట వినాలి
         చెడు స్నేహం మానాలి
          నీవు పనికి పోవాలి
         ఆ పనిలో గెలవాలి !
867) ఉప్పు పప్పు తీసుకరా
        డప్పు కప్పు వేసుకరా
         చెప్పింది వినాలిరా
         చేసి చూపించురా !
868) తప్పింది ప్రమాదం
        అయ్యింది జ్ఞానోదయం
         ఇదేగా భానోదయం
          ఎంతో ఆహ్లాదమయం !
869) బావ కలిసిన శుభవేళ 
         నీ మోమున ఏది కళ
          ఇప్పుడిక నీవు భళ
           నాట్యమాడు ఈ వేళ  !
870) అమ్మను మరువకురా
         డబ్బుందని మురువకురా
          అమ్మను చేరదీయరా
           ప్రేమను పంచేయరా !
871) ఏం కావాలి నీకు
         చేసుకో ఇక సోకు
         చేయి చక్కెర పాకు
        చెప్పకురా ఇక సాకు !
872) మనం ఏం చేద్దాంరా
        రాద్ధాంతం చెయ్యకురా
          చెప్పేది వినుకోరా
          ముప్పు ఇక తప్పునురా !
873) రావమ్మ ఓ రాధిక
          అదిగో నీవేదిక
          నీవు చింత చందక
          వేయమ్మ చిందిక !
874) ఇది ఎవరు వ్రాసిన కథ
         అచ్చేసింది అమ్మ కథ
           ముచ్చటైన ముద్దు కథ
           మరుపురాని మంచి కథ !
 
 875) మంట బాగ రాజుకుంది
          వంట చేసుకోమంది
          కొంటెతనం మానమంది
           ఒంటరితనం వద్దంది !
876) ఇది రామక్క రాగం
         ఆమెకు పట్టింది యోగం
          చూసొచ్చే ప్రయాగం
            ఇక చేసింది యాగం
877) ఇంత కథ జరిగిందా
         అలాఆమె మొరిగిందా
         కథ కంచకు చేరిందా
         ఆమె పని గోవిందా !
878) దాదాపు పని పూర్తి
         చూశావుగా ఇక మూర్తి
          పడకు నీవు కక్కుర్తి
          అప్పుడు నీవే చక్రవర్తి !
879) కట్టరా తోరణాలు
         పెట్టుకో ఆభరణాలు
         తెరచు ఇక ద్వారాలు
          చేయకు నీవు ఘోరాలు !
880) ఆ సమయం వచ్చింది
       అయోమయం హెచ్చింది
         తులసి రక్షించింది
          దృశ్యం వీక్షించింది !
881) రాసిఇవ్వరా పత్రం
         చేయకురా ఆత్రం
       పన్నకురా కుతంత్రం
        తెరువరా నీ నేత్రం !


కామెంట్‌లు